Школата на студентите и преподавателите от Юридическия факултет на Софийски университет “Модерното общество”

За Школата

Събирайки в неформална атмосфера преподаватели, студенти, докторанти и практикуващи юристи, семинарът се утвърди като форум за свободен обмен на идеи и дискутиране по проблеми на съвременното общество.

Школата “Модерното общество” обогатява традиционната университетска образователна практика, като дава възможност за творческа изява на студенти, които влизат в нетипичната за тях роля на лектори.

В семинара вземат участие студенти от Юридическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”, които представят свои разработки по избрани от тях актуални проблеми на юридическата наука и практика.

 

Последни новини

 • ПРОГРАМА

  Прочети повече
 • ТРАНСПОРТ И РЕГИСТРАЦИЯ

  Прочети повече
 • СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

  Прочети повече
 • 29-то издание на младежката научна школа "Модерното общество"

  29-то издание на Младежката научна школа на студентите и преподавателите на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ ще се състои от 1 до 8 септември 2018 г. в ...

  Прочети повече

Правила и Условия

 • Да сте студент в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.
 • Да имате успех от предходните два семестъра не по-малко от 4.50.
 • До 31 юли 2018 г. да представите кратко резюме на свободно избран от Вас актуален проблем на правната теория и практика. Разработката следва да е в контекста на определената за  настоящото издание тема  - „Право и закон“. 
 • Школата покрива изцяло разноските за 7 нощувки с пълен пансион.

Класирането се извършва от преподаватели от Юридическия факултет. Избраните разработки могат да бъдат изготвени самостоятелно или в съавторство до трима души. Те ще бъдат представени и дебатирани в рамките на семинара, след което ще бъдат публикувани на интернет страницата на Школата.

 • С изпращането на резюмето, всеки участник декларира, че:
 1. съответната разработка е подготвена лично от него и по повод на участието в Младежката научна школа „Модерното общество”;
 2. същата не е предмет на изпълнение на ангажименти към трети лица и не е създадена с помощта на трети лица, които не са изрично посочени в нея;
 3. всички идеи и откъси, заимствани от други произведения, както и източниците, посочени в библиографската справка към разработката, са точно цитирани в съответствие с чл. 24, ал. 1, т. 2 от ЗАПСП;

Присъствието на всички мероприятия в рамките на семинара е задължително!

Изисквания към съдържанието и обема на научните разработки и резюметата:
 • Представеното чрез формата за кандидатстване резюме на научната разработка следва да е в обем не по-голям от 3 стандартни страници (формат А4, двустранно подравняване, шрифт на текста Times New Roman 14, междуредово пространство 1,5 lines, отстъп на нов ред на абзац Format, Paragrapph special: first line, by 1 cm, номерация на страниците). Същото може да бъде изготвено и под формата на план-конспект, отразяващ опорните пунктове в научната разработка.
 • Препоръчително е самите научни разработки да са в обем не по-голям от 10 стандартни страници при същите показатели.
 • Представянето на разработките в рамките на семинара може да бъде посредством използването на мултимедийни презентации, под формата на дискусия, както и чрез други интерактивни методи, свободно избрани от авторите.
 • Независимо от избрания подход, презентацията следва да е с продължителност не повече от 10 минути, като  след приключването й на участниците се предоставя възможност за иницииране и участие в дискусия по представената тема.
 • Позоваването на статии, доклади, публикации от непериодични издания, както и други научни трудове следва да бъде съобразено с изискванията на БДС 17377-96 за библиографско цитиране – фамилия на автора, инициали, наименование на съответния труд, място на издаване (сборник, списание, учебник и пр.), година , при цитиране на електронен източник съответно – заглавие на ресурса, година, http://............, дата на последно влизане на потребителя (кандидат за участие в Школата).  
 

Кандидатстване

Въведете данни за втори и трети кандидат


“Съгласявам се данните ми да се обработват във връзка с кандидатстването ми в Школата и съм запознат със задължителната информация за правата на лицата по защита на личните данни”.
Желая да получавам информационни съобщения и се съгласявам предоставените от мен данни да се обработват за целите на изпращане на съобщения
Съгласявам се предоставените от мен данни да бъдат обработвани за целите на обработване на запитването и получаване на отговор.

Контакти

E-mail: info@shkolata.com

Форма за контакт