Школата на студентите и преподавателите от Юридическия факултет на Софийски университет “Модерното общество”

За Школата

Началото на Младежката научна школа „Модерното общество“ поставихме през далечната 1990 г. Още от самото си създаване, тя бе замислена като форум, в рамките на който студентите от Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ получават възможност за творческа изява и участие.

Събирайки в неформална обстановка преподаватели, студенти, докторанти и практикуващи юристи, с времето Школата се утвърди като семинар за свободен обмен на идеи, насочен към провеждането на открит дебат по актуални за времето си въпроси от различни области на правната наука.

За изминалите години Школата е предоставила поле за изява на над хиляда студенти. Значителна част от тях са израснали като уважавани преподаватели в Юридическия факултет и като изявени юристи и участници в интелектуалния и политически живот на страната.

Школата “Модерното общество” обогатява традиционната университетска образователна практика, като предоставя възможност на студентите да влязат в нетипичната за тях роля на лектори, чиято аудитория се състои от преподаватели и общественици с широк поглед върху теорията и практиката.

 

 

Последни новини

Правила и Условия

 • Да сте студент или докторант в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.
 • Да имате успех от предходните два семестъра не по-малко от 4.50.
 • До 31 юли 2024 г. да представите кратко резюме на свободно избран от Вас актуален проблем на правната теория и практика. Разработката следва да е в контекста на определената за  настоящото издание тема  - „Право и възход"
 • Школата покрива изцяло разноските за 6 нощувки с пълен пансион.

Класирането се извършва от преподаватели от Юридическия факултет. Избраните разработки могат да бъдат изготвени самостоятелно или в съавторство до трима души. Те ще бъдат представени и дебатирани в рамките на семинара, като най-добрите от тях ще бъдат публикувани на интернет страницата на Школата.

 • С изпращането на резюмето, всеки участник декларира следните обстоятелства:
 1. разработката е подготвена лично от него и по повод участието в Младежката научна школа „Модерното общество”;
 2. разработката не е предмет на изпълнение на ангажименти към трети лица и не е създадена с помощта на трети лица, които не са изрично посочени в нея;
 3. всички идеи и откъси, заимствани от други трудове, както и източниците, посочени в библиографската справка към разработката, са точно цитирани в съответствие с чл. 24, ал. 1, т. 2 от ЗАПСП;

Присъствието на всички мероприятия в рамките на семинара е задължително!

Изисквания към съдържанието и обема на научните разработки и резюметата:
 • Представеното чрез формата за кандидатстване резюме на научната разработка следва да е в обем не по-голям от 3 стандартни страници (формат А4, двустранно подравняване, шрифт на текста Times New Roman 14, междуредово пространство 1,5 lines, отстъп на нов ред на абзац Format, Paragrapph special: first line, by 1 cm, номерация на страниците). Същото може да бъде изготвено и под формата на план-конспект, отразяващ опорните пунктове в научната разработка.
 • Препоръчително е научните разработки да са в обем не по-голям от 10 стандартни страници при посочените показатели.
 • Представянето на разработките в рамките на семинара може да бъде посредством използването на мултимедийни презентации, под формата на дискусия, както и чрез други интерактивни методи, свободно избрани от авторите.
 • Независимо от избрания подход, презентацията следва да е с продължителност не повече от 10 минути, като след приключването й на участниците се предоставя възможност за иницииране и участие в дискусия по представената тема.
 • Позоваването на статии, доклади, публикации от непериодични издания, както и други научни трудове следва да бъде съобразено с изискванията на БДС 17377-96 за библиографско цитиране – фамилия на автора, инициали, наименование на съответния труд, място на издаване (сборник, списание, учебник и пр.), година , при цитиране на електронен източник съответно – заглавие на ресурса, година, http://............, дата на последно влизане на потребителя (кандидат за участие в Школата).  
 

Кандидатстване
за студенти

Въведете данни за втори и трети кандидат


“Съгласявам се данните ми да се обработват във връзка с кандидатстването ми в Школата и съм запознат със задължителната информация за правата на лицата по защита на личните данни”.
Желая да получавам информационни съобщения и се съгласявам предоставените от мен данни да се обработват за целите на изпращане на съобщения
Съгласявам се предоставените от мен данни да бъдат обработвани за целите на обработване на запитването и получаване на отговор.

Кандидатстване
за докторанти

Въведете данни за съавтор


“Съгласявам се данните ми да се обработват във връзка с кандидатстването ми в Школата и съм запознат със задължителната информация за правата на лицата по защита на личните данни”.
Желая да получавам информационни съобщения и се съгласявам предоставените от мен данни да се обработват за целите на изпращане на съобщения
Съгласявам се предоставените от мен данни да бъдат обработвани за целите на обработване на запитването и получаване на отговор.

Контакти

E-mail: info@shkolata.com

Форма за контакт