Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy notice) на Школата „Модерно общество“

 

Информация относно Администратора на лични данни:

 

 

Наименование

  1. Софийски университет „Св. Климент Охридски“;

БУЛСТАТ

  1. 000670680;

Седалище и адрес на управление

  1. гр. София, р-н „Средец“, ул. „Цар Освободител“ № 15;

Адрес за кореспонденция

  1. гр. София, р-н „Средец“, ул. „Цар Освободител“ № 15;

Телефон

.......

Уебсайт

  1. https://www.uni-sofia.bg/

 

Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни

 

 

Име

Доц. д-р Елиза Стефанова

Адрес за кореспонденция

България, гр. София, район Средец, ул. „Цар Освободител“ № 15, Ректорат, стая 12

Телефон

02/9308 423, 02/943 43 19

E-mail

dpo@uni-sofia.bg

 

Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни

 

 

Наименование

Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон

02 915 3 518

Интернет страница

www.cpdp.bg

 

 

Школата „Модерно общество“ (Наричано по-долу за краткост „Администратор“, „Школата“ или „ние“) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящата информация има цел да Ви информира за всички аспекти на обработката личните Ви данни от Школата и правата, които имате във връзка с тази обработка.


 

Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни

Чл. 1. Школата събира и обработва Вашите лични данни във връзка с провеждането на форум и практически семинар в рамките на ежегодното издание на Школата, на основание чл. 6, ал. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) и по-конкретно въз основа на Ваше изрично съгласие за обработване на определени категории лични данни (чл. 6, ал. 1, б. „а“ от Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR)).

 

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. При събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни за участие в ежегодните семинари, организирани от Школата, Администраторът събира и обработва лични данни за целите на кандидатстване и класиране, вземане на участие и командироване на кандидата.

Чл. 3. Школата спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

< >законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;ограничение на целите на обработване;съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;точност и актуалност на данните;ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява Школата

 

Чл. 5. (1) Школата извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни за следните цели:

< >Подаване на заявление за кандидатстване за участие в семинар: Школата обработва Вашите лични данни за 1) подаване на заявление за целите на идентифициране на лицето като кандидат за участие в семинарите, и 2) класиране на лицата. Предвид неголемия обем на физически лица, чиито данни се обработват и предвид лимитирания обем лични данни, които се събират, провеждането на оценка на въздействието не е необходима за настоящата операция.Класиране на студенти за вземане на участие в семинари, организирани от Школата: http://shkolata.com/. Предвид неголемия обем на физически лица, чиито данни се обработват и предвид лимитирания обем лични данни, които се събират, провеждането на оценка на въздействието не е необходима за настоящата операция.

 

< >Обявяване на програма на предстоящия семинар:Командироване на участниците в семинара:Обработка на запитвания изпратени чрез форма за контакт на уебсайта http://shkolata.com/: Изпращане на информационни съобщения и имейли:Данни за регистрация за кандидатстване, класиране и обявяване на програмата (имена, факултетен номер, данни за курс, специалност и група, данни за тема на разработка):Цел, за която се събират данните: 1) Идентифициране на лицето, 2) за целите на кандидатстване за участие в семинари и 3) подготовка за класиране на кандидатите; Основание за обработка на личните Ви данни - Данните Ви за кандидатстване се обработват на основание дадено от Вас изрично съгласие - чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.Данни за командироване (имена, факултетен номер, факултет, курс, група):Цел, за която се събират данните: 1) Идентифициране на лицето 2) за целите на командироване на класираните участници. Основание за обработка на личните Ви данни - Данните Ви за командироване се обработват на основание дадено от Вас изрично съгласие - чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.Данни за изпращане на запитвания (имена, имейл, телефон):Цел, за която се събират данните: 1) Осъществяване на връзка със запитващия и изпращане на информация към него и 2) за целите на изпращане на отговор. Основание за обработка на личните Ви данни - Данните Ви за изпращане на запитване се обработват на основание дадено от Вас изрично съгласие - чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.Данни за получаване на информационни съобщения (имена, имейл):Цел, за която се събират данните: 1) Осъществяване на връзка с лицето, заявило получаването на информационни съобщения и 2) за целите на изпращане на съобщения. Основание за обработка на личните Ви данни - Данните Ви за получаване на съобщение се обработват на основание дадено от Вас изрично съгласие - чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.Срок на съхранение на личните ви данни

 

Чл. 9. (1) Школата съхранява Вашите лични данни като участник в семинарите за целия срок на провеждане на събитието, за което сте класирани.

(2) Школата съхранява лични данни на класираните участници и след приключване на всяко отделно събитие, организирано от Школата, като Администраторът има право да ги публикува и да реферира към тях в публикации по повод провеждането на семинара, включително, но не само на своята Интернет страница, Facebook страница и други.

(3) Информацията относно тема на разработката и участникът, който я е изнесъл на семинара, не подлежи на изтриване.

 

Предаване на Вашите лични данни за обработване

Чл. 10. (1) Школата може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

(2) Школата Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

 

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

 

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за получаване на информационни съобщения чрез искане в свободен текст или попълване на формата в Приложение № 1, изпратено по имейл или на хартия.

(2) Школата може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като поиска от Вас да представите документ за самоличност на място.

(3) Оттеглянето на съгласието не се отразява на основателността на обработването на предоставените от Вас лични данни до момента на оттегляне на съгласието.

(4) Школата може да продължи да обработва част или всички Ваши данни, ако съществува законово задължение за това или за целите на опазване на своите легитимни интереси.

 

Право на достъп

Чл. 12. (1) Вие имате право да изискате и получите от Школата потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с Вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) Школата Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Школата си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

 

Право на коригиране или попълване

Чл. 13. Вие имате право да поискате от Школата да:

< >коригира неточните лични данни, свързани с Вас;да попълни непълните лични данни, свързани с Вас.личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;личните данни са били обработвани незаконосъобразно;личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Школата;личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Школата или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Школата да провери точността на личните данни;обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;Школата не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Школата имат преимущество пред Вашите интереси. 

 

Право на преносимост

Чл. 16. (1) Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с Школата, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете, след като се легитимирате пред Школата:

< >да поискате от Школата да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг Администратор;да поискате от Школата пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо. е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;уведомяването би изисквало непропорционални усилия.Лица, на които се предоставят личните Ви данни

 

Чл. 20. За целите на обработване на личните Ви данни и организиране и провеждане на семинара, Школата може да предоставя данните Ви на трети лица обработващи лични данни, които спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни.

Чл. 21. Школата не извършва трансфер на вашите данни към трети държави или международни организации.

Чл. 22. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 

 

 

Наименование

Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон

02 915 3 518

Интернет страница

www.cpdp.bg

 

Чл. 23. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

 

Приложение № 1 - Форма за оттегляне на съгласие за целите на обработка

Приложение № 2 - Искане „да бъда забравен“ - за изтриване на личните данни, свързани с мен

Приложение № 3 - Искане за преносимост на лични данни

Приложение № 4 - Искане за коригиране на данни